GEAR

Borren Staalenhoef Architecten heeft met Achterbosch Architectuur en TWA architecten de coöperatie GEAR opgericht. Hierin wordt samengewerkt wanneer dit meerwaarde biedt. De bureaus blijven verder zelfstandig actief. De samenwerking heeft inmiddels al tot concreet werk geleid met het winnen van de selectie voor de voor de Watercampus en de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Uit ons persbericht:

'Met genoegen vragen wij uw aandacht voor GEAR; een nieuwe coöperatie van 3 ervaren architectenbureaus uit Friesland. GEAR staat voor “samen” in het Fries en voor “versnelling” in het Engels. GEAR is de ideeënfabriek waar gewerkt wordt aan regionale vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur. GEAR is een multidisciplinair bureau waar, door samenwerking met externe deskundigen als planologen, landschapsarchitecten, kunstenaars en grafisch ontwerpers, vernieuwende, inspirerende en doorwrochte visies en plannen tot stand komen.

De komende jaren zal er nog veel veranderen. Krimp, toenemende mobiliteit, concentratie van wonen, werken en recreëren. Het zorgvuldig gebruiken van de beschikbare ruimte is belangrijk, de mogelijkheden om in een later stadium bij te sturen zijn beperkt. Door de input van brede deskundigheid in het begin van ieder ontwerpproces worden de beste resultaten bereikt.

GEAR signaleert dat er op het gebied van de ruimtelijke opgave behoefte is aan een sterk bureau dat volledig bekend is met alles wat speelt in Fryslân c.q. het noorden van Nederland. Juist die regionale bekendheid én affiniteit maakt GEAR tot hét ‘bureau’ om te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de regio. Vanaf de initiatieffase kan GEAR meewerken in het opstellen van een visie, masterplan of stedenbouwkundige plan. De ontwerpers van GEAR hebben aangetoond ook in de architectonische uitwerking van plannen de regionale top te zijn.

Wij hebben gemeend dat de tijd rijp is voor een structurele samenwerking in de gevallen waar dat meerwaarde biedt. Onze bureaus blijven tegelijkertijd zelfstandig actief.'

GEAR is een samenwerking van:

Achterbosch Zantman Architecten

Borren Staalenhoef Architecten

TWA architecten

www.gear.nu/GEAR.html

You are here